شرکت خدماتی شهرک صنعتی رنگسازان شهرضا

Service Company of Shahreza Industrial Park

درباره ما

معرفی پرسنل مجموعه | اهداف شرکت | درباره شهرک رنگسازان

تاریخ بروز رسانی : {{AboutUsObj.AboutUs_Object.ChangeDate | persianDate2}}

معرفی اعضای هیئت مدیره

{{item2.Name }}

{{AboutUsObj.ManagingDirector_Object.FlName}}

{{AboutUsObj.ManagingDirector_Object.CompanyName}}

{{item2.Name }}

{{AboutUsObj.VicePresident_Object.FlName}}

{{AboutUsObj.VicePresident_Object.CompanyName}}

{{item2.Name }}

{{item.FlName}}

{{item.CompanyName}}

{{item2.Name }}

{{AboutUsObj.AdministrationManager_Object.FlName}}

{{AboutUsObj.AdministrationManager_Object.CompanyName}}

عکس پرسنلی نام و نام خانوادگی سمت شغلی راه ارتباطی
{{item.FlName}} {{item.Side}} {{item.Email}} - {{item.Phone}}

    در حال بارگذاری لطفا منتظر بمانید

    معرفی چارت سازمانی

    درباره شهرک رنگسازان رازی